مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام شید الله
 نام خانوادگی عابدی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / داخلی 107
 
 نام علی محمد علی محمد فیروزنژاد
 نام خانوادگی فیروزنژاد
 ایمیل
 سمت خدماتی
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین حسین آقاجانی موزیرجی
 نام خانوادگی آقاجانی موزیرجی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / داخلی 107
 
 نام ابوالفضل ابوالفضل رشید زرینی
 نام خانوادگی رشید زرینی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / داخلی 107
 
 نام شعبان شعبان فیروزمنش
 نام خانوادگی فیروزمنش
 ایمیل shf.0111@gmail.com
 سمت مسئول امور اداری - مالی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 171
 
 نام کاظم کاظم احمدی گشنیانی
 نام خانوادگی احمدی گشنیانی
 ایمیل k.ahmadi@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول امور مالی دانشجویی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 122
 
رفتن به بالای صفحه