بروزرسانی: 15:31:11 1395/11/13 تربیت بدنی و امور ورزشی
خدمات ورزشی موسسه

از آنجا كه پرداختن به فعاليت های ورزشی، ضامن سلامتی دانشجویان و این آينده سازان ميهن اسلامی می باشد، لذا دفتر تربيت بدنی و امور ورزشی موسسه به عنوان يكی از اركان اساسی حوزۀ معاونت دانشجويی عهده داربرنامه ريزی و اجرای تمرينات ، مسابقات و برنامه های ورزشی دانشجويان می باشد.
در دفتر تربيت بدنی و امور ورزشی موسسه، يكفرد با  تجربه و متخصص به عنوان سرپرست و دو کارشناس ورزشي  خواهر و برادر به همراه پنج مربی ورزشی جهت تمرینات دانشجویان در امور تربيت بدني حضور فعال داشته و فعاليت های ورزشی دانشجويان را هماهنگ وسرپرستی می نمايند.
  دانشجويان علاقه مند به رشته های مختلف ورزشی می توانند باهماهنگی كارشناس ورزشی درفعاليت های متنوع ورزشی و نيز مسابقات ورزشی فعالانه حضورداشته باشند و درصورت داشتن شرايط لازم، درتيم های انتخابی دانشگاه برگزيده شوند.
با ياری خداوند متعال و به منظور حفظ روحيۀ نشاط وافزايش شادابی دانشجويان ، دفتر تربيت بدنی این موسسه جوانان را به رقابت دررشته های مختلف ترغيب می نمايد.

رفتن به بالای صفحه