تاریخ بروز رسانی: 9:50:3 1402/11/09 لیست گروه‌های آموزشی
مهندسی برق
مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی برق سیستم های قدرت جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 مهندسی برق کنترل جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی برق الکترونیک جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی برق قدرت جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 مهندسی پزشکی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 مهندسی انرژی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی تکنولوژی الکترونیک - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی تکنولوژی برق-قدرت - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 مهندسی تکنولوژی شبکه های انتقال و توزیع - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کاردانی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 الکتروتکنیک برق صنعتی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 الکتروتکنیک تأسیسات الکتریکی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 الکترونیک الکترونیک عمومی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 صنایع فلزی جوشکاری جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 5 الکتروتکنیک - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کاردانی ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 فنی برق الکترونیک جهت دریافت فایل کلیک نمایید غیرفعال 2 فنی برق قدرت جهت دریافت فایل کلیک نمایید غیرفعال
معماری
مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی معماری - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 علمی کاربردی معماری - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی تکنولوژی شهرسازی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کاردانی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 نقشه کشی معماری معماری جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
مهندسی صنایع
مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی صنایع ورودی 98 و بعد از آن جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 1 مهندسی صنایع ورودی قبل از 98 جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی کامپیوتر نرم افزار جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 مهندسی فناوری اطلاعات IT جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 5 مهندسی فناوری اطلاعات - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 6 مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 7 مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت سیستمهای اطلاعاتی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی کامپیوتر نرم افزار(ورودی97) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی کامپیوتر نرم افزار(ورودی98) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 مهندسی کامپیوتر نرم افزار(ورودی99و بعد از آن) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 مهندسی کامپیوتر سخت افزار جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 5 مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 4 مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار نرم افزار(ورودی 1400 و بعد از آن) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کاردانی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 نرم افزار کامپیوتر نرم افزار(ورودی 92 تا 98) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 نرم افزار کامپیوتر نرم افزار(ورودی 98 و بعد از آن) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک ...
حسابداری
مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 حسابداری(ورودی 97 و بعد از آن) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 حسابداری(ورودی96) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 3 حسابداری(ورودی95) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 علمی کاربردی حسابداری(ورودی 1400) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 علمی کاربردی حسابداری(ورودی95تا99) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کاردانی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 حسابداری(ورودی 98 و بعد از آن) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 حسابداری(ورودی95تا97) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقطع کاردانی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 تربیت بدنی تربیت بدنی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
مدیریت
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 مدیریت کسب و کار بازاریابی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مدیریت صنعتی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 1 مدیریت بازرگانی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کاردانی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 امور اداری - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
حقوق
مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 حقوق حقوق جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید مقطع کارشناسی ارشد ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید 2 حقوق خصوصی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
روانشناسی
مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 روانشناسی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
زبان های خارجی
مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 زبان انگلیسی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
مهندسی پزشکی
مقطع کارشناسی پیوسته ردیف عنوان رشته گرایش چارت رشته سرفصل دروس 1 مهندسی پزشکی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید


رفتن به بالای صفحه