مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام محمد مهدی
 نام خانوادگی آبروش
 ایمیل m.abravesh@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه اول / داخلی 111
 
 نام حسین حسین آقاجانی موزیرجی
 نام خانوادگی آقاجانی موزیرجی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / داخلی 107
 
 نام سید مهدی سید مهدی ابراهیمیان
 نام خانوادگی ابراهیمیان
 ایمیل Seyedmehdi.abrahimian@gmail.com
 سمت مسئول امور فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه اول / داخلی 115
 
 نام کاظم کاظم احمدی گشنیانی
 نام خانوادگی احمدی گشنیانی
 ایمیل k.ahmadi@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول امور مالی دانشجویی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه پنجم / داخلی 122
 
 نام هادی هادی بوداغی مالیدره
 نام خانوادگی بوداغی مالیدره
 ایمیل h.boudaghy@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول سایت و کارشناس انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه همکف / داخلی 108
 
 نام احسان احسان خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل e.khalili@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول دبیرخانه / مسئول امور صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه پنجم / داخلی 159
 
 نام ابوالفضل ابوالفضل رشید زرینی
 نام خانوادگی رشید زرینی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / داخلی 107
 
 نام هانیه
 نام خانوادگی رضایی
 ایمیل ha.rezaei@hadaf.ac.ir
 سمت
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه پنجم / داخلی 181
 
 نام علی علی رمضانی
 نام خانوادگی رمضانی
 ایمیل a.ramezani@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول روابط عمومی و دفتر مدیریت
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبق ششم / داخلی 175
 
 نام شید الله
 نام خانوادگی عابدی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / داخلی 107
 
 نام مرتضی مرتضی فتح پور کبریا
 نام خانوادگی فتح پور کبریا
 ایمیل m.fathpoor@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول تاسیسات و انبار
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن طبقه چهارم / داخلی 158
 
 نام محمد محمد فرقانی
 نام خانوادگی فرقانی
 ایمیل m.forghani@hadaf.ac.ir
 سمت مدیر تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه پنجم / داخلی 154
 
 نام عارفه عارفه فقیهیان
 نام خانوادگی فقیهیان
 ایمیل a.faghihian@hadaf.ac.ir
 سمت امور فارغ التحصیلان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه اول /داخلی 120
 
 نام شعبان شعبان فیروزمنش
 نام خانوادگی فیروزمنش
 ایمیل shf.0111@gmail.com
 سمت مسئول امور اداری - مالی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه پنجم / داخلی 171
 
 نام علی محمد علی محمد فیروزنژاد
 نام خانوادگی فیروزنژاد
 ایمیل
 سمت خدماتی
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام شبر شبر فیروزیان
 نام خانوادگی فیروزیان
 ایمیل firoozian@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول امور دانشجویی و حراست
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه اول و پنجم/ داخلی 115 و 172
 
 نام سید حسن سید حسن کریمی
 نام خانوادگی کریمی
 ایمیل h.p.karimi@gmail.com
 سمت مسئول امور کلاسها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه سوم / داخلی 121
 
 نام سوده سوده کیا کجوری
 نام خانوادگی کیا کجوری
 ایمیل s.kia@hadaf.ac.ir
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه اول /داخلی 119
 
 نام محمدعلی محمدعلی عسگری
 نام خانوادگی عسگری
 ایمیل m.asgari@hadaf.ac.ir
 سمت مدیر امور آموزشی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه اول / داخلی 123
 
 نام محسن محسن یزدانی
 نام خانوادگی یزدانی
 ایمیل m.yazdani@hadaf.ac.ir
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه اول / داخلی 121
 
رفتن به بالای صفحه