بروزرسانی: 8:10:5 1402/06/14 کار دانشجویی
تسهیلات کار دانشجویی موسسات آموزش عالی هدف

ماده 1- اهداف:
1-1 - بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی ، پژوهشی ، ورزشی  ، فرهنگی ، فوق برنامه ، اداری، خدماتی و رفاهی  موسسه
1-2- ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های فوق الذکر
1-3- ایجاد زمینه های کسب تجربه برای دانشجویان
1-4- کمک به دانشجوان به منظور تامین بخش از مخارج تحصیلی آنان
ماده 2- شرایط لازم برای استفاده از تحصیلات دانشجویی دانشجویان:
2-1 - گذراندن حداقلیک نیم سال تحصیلی در مقطع کاردانی ، 30 واحد درسی یا یک سال تحصیلی در دوره کارشناسی و دکترای حرفه ای و حداقل یک نیم سال تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکترای تخصصی از همان نیم سال اول و مشروط نبودن در هنگام تقاضای استفاده از تسهیلات این آئین نامه .
تبصره: برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد چنانچه در دوره کارشناسی دانش آموخته در همان دانشگاه باشد، گذراندن یک نیم سال تحصیلی الزامی نمی باشد.
2-2-  اعلام نیاز واحدهای مختلف موسسه به نیروی انسانی با توجه به شرح وظایف محوله.
2-3 - تشخیص واحد به کار گیرنده مبنی بر کارایی دانشجو برای اجرای وظایف محوله .
2-4 - داشتن صلاحیت های عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی موسسه .
2-5 - نداشتن سابقه در کمیته انضباطی موسسه .
2-6 - نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های زندگی به تائید معاونت دانشجویی موسسه.
تبصره: دانشجویان نمونه، ممتاز و متاهل از اولویت برخوردار میباشند.
ماده 3 - معاونت دانشجویی هر موسسه مسئول توزیع و نظارت بر انجام تسهیلات ماهانه دانشجویان بوده و وظایف ذیل را عهده دار می باشند:
3-1 - توزیع متقاضیان تسهیلات دانشجویی در واحدهای مختلف موسسه .
3-1 - نظارت و کنترل  وضعیت آموزشی وبررسی نمرات دانشجویان بهره مند از این آئین نامه تا یک ماه پس از پایان هر نیم سال تحصیلی .
3-2 - نظارت در روند انجام تسهیلات ماهانه دانشجویی .
3-3 -پرداخت کمک هزینه داشجویی پس از وصول گزارش کار و تائید واحد مربوطه، حداکثر تا نیمه اول ماه بعد .

تبصره 1- مدت استفاده از تسهیلات کار دانشجویی هر دانشجو 60 ساعت و حداکثر با اخذ مجوز از معاونت دانشجویی 80 ساعت در هر ماه میباشد.

تبصره 2- تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجویی ابتدا و انتهای هر نیم سال تحصیلی می باشد.
ماده 5 – در صورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به تسهیلات دانشجو خاتمه داده می شود.
ماده 6- دانشجویانی که از بودجه ی کل کشور وجهی دریافت می کنند ویا به عبارتی اشتغال به کار دارند نمی توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند .
ماده 7- با ابلاغ این آئین نامه کلیه آئین نامه های قبلی تسهیلات کار دانشجویی در قبال انجام خدمات ، لغو می گردد.

فرمت تقاضای کار دانشجویی 
 

رفتن به بالای صفحه