بروزرسانی: 8:34:2 1395/11/14 شورای انضباطی

 شورای انضباطی
پاسداری از جایگاه رفیع محیط‎های علمی، آموزشی و پژوهشی و كمك به سالم نگهداشتن آنها از جمله اهداف والایی هستند كه پرداختن به آن از وظایف تك تك دانشگاهیان است. نگهبانی از نظم و انضباط از یك سو ضرورتی اجتناب ناپذیر است، از سوی دیگر ظرایفی دارد كه كم توجهی به آنها چه بسا این فرایند پر ارزش را از اهداف اصلی آن، منحرف می‌سازد. از آنجا كه هدف اصلی دانشگاه انسان سازی است عملكرد كمیته‌های انضباطی را باید با توجه به اثرات مستقیم و جنبی آن در راستای این هدف تنظیم و هدایت كرد. و از طرف دیگر سالم سازی فردی را مد نظر قرار داد. از یك جهت باید انتظار تاثیر گذاری سریع و برقراری فوری نظم را داشت و از جهت دیگر آثار دراز مدت و نفوذ ریشه‌دار در دل و جان مخاطبان و حفظ حرمت حریم‌ها را از یاد نبرد. با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حكومت اسلامی‎ و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی ‎دانشجویان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری كند، در غیر اینصورت از طریق شورای انضباطی دانشگاه بر اساس مفاد آیین نامه‌‌ انضباطی دانشجویان با وی برخورد می‌شود‌‌. شورای انضباطی یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه است. مصوبات متعدد و مكرر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ویژه آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب مورخ 20/4/74، صلاحیت انحصاری كمیته‌های انضباطی را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان مورد تاكید قرارداده و این کمیته را تنها نهاد صالح برای تعقیب قضایی و كیفری جرائم احتمالی دانشجویان از طریق مراجع ذیصلاح (تبصره 4 بند 5/ ب ماده 7) معرفی می‌نماید. هر گاه دانشجویی در مكان‌هایی که به عنوان دانشجو فعالیت دارد (از قبیل سفرهای علمی، محل‌های كارآموزی، خوابگاه‌ها و ...) مرتكب عملی شود كه برحسب قوانین كشوری مستوجب كیفر باشد، شورای انضباطی می‌تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین‌نامه، موارد را برای برخورد در حیطه كاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. در مجموع این آیین‌نامه تنها مرجع مجاز دانشگاه را برای انعكاس تخلف و‌ معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، شورای انضباطی آن دانشگاه می‌داند. در نتیجه شورای انضباطی تنها مرجع قانونی برای بررسی و رسیدگی به تخلفات دانشجویان است و صدور هر گونه حكمی‎ برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی است.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها و شورای مركزی انضباطی

در راستای تعمیم اجرای تبصر 3 ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج درماده 6 آیین نامه با قید تنبیهات متناسب براساس ماده 1 از بخش 1 به شرح زیر اعلام می‎‌گردد:
ماده6 آیین نامه‌ - حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه و شورای مركزی انضباطی:
الف- رسیدگی به جرایم عمومی‎ دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)
1- الف- تهدید،‌ تطمیع، توهین، فحاشی، هتاكی، افتراء
2- الف- ضرب و جرح
3 – الف- جعل
1-3- الف- جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه)
2-3- الف- جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه
3-3- الف- ارائه اسناد جعلی به دانشگاه
4-3- الف- جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب یا نرم افزار)
4- الف- سرقت
1-4- الف- سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه
2- 4- الف- سرقت اموال دانشگاه یا خوابگاه
3-4- الف- سرقت سئوالات یا ورقه‎های امتحانی
5- الف- رشوه یا اختلاس
1‌- 5- الف- دادن رشوه در ادارات و سازمان‌های خارج از دانشگاه
2‌-5- الف- دادن رشوه به یكی از كاركنان دانشگاه
3‌- 5- الف- اختلاس در اموال دانشگاه یا خارج دانشگاه
6- الف- قتل:
1-6- الف- ارتكاب قتل :
2-6- الف- شركت در قتل
2- ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
1- ب- تقلب در امتحان
2-ب- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شركت به جای دیگر در امتحان:
1-‌2- ب- فرستادن دیگری بجای خود به امتحان :
2-2- ب- شركت به جای دیگر در امتحان :
3- ب- ارتكاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی كه موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجری برنامه‎های دانشگاه یا خوابگاه شود
1-3-ب- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه:
2-3- ب- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد وقفه در برنامه‌ها یا نظم دانشگاه :
3-3- ب‌- عدم رعایت مقررات دانشگاه :
4- 3‌ـ ب‌- عدم رعایت مقررات خوابگاه
4‌- ب‌- ‌ایراد‌خسارت‌به‌اموال‌دانشگاه‌یا‌خوابگاه‌یا‌سایر‌امور‌اموال بیت‎المال
1-4- ب- ایراد خسارت به اموال غیر شخصی:‌
2-4- ب- ایراد خسارت به اموال شخصی:
ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی
1- ج- دادن اطلاعات خلاف واقع یا كتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
2- ج- عضویت درگروههای محارب یا مفسد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها
1-2- ج- عضویت یا هواداری از گروههای غیر قانونی منحله (گروه‌هایی كه به موجب احكام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد).
2-2- ج- انجام اعمالی كه به نفع گروههای غیر قانونی منحله باشد.
3- ج- فعالیت و تبلیغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادی و غیر قانونی
4- ج – توهین به شعائر اسلامی‎ یا ملی و ارتكاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی‎(مانند فحاشی و استعمال الفاظ ركیك بطور شفاهی یا كتبی از طریق شعر نویسی، پخش اعلامیه و...)
5- ج – ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی
1- د- استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.
1-1- د- استفاده از مواد مخدر:
2–1- د- اعتیاد به مواد مخدر:
3-1- د- نگهداری، خرید و فروش یا توزیع موادمخدر:
4-1- د- تشكیل جلسه یا همكاری برای استعمال مواد مخدر :
5-1- د- استفاده ا زمشروبات الكلی:
6-1- د- خرید و فروش و توزیع مشروبات الكلی :
7-1- د- تشكیل جسله جهت استفاده از مشروبات الكلی:
8-1- د- استفاده از ابزار قمار:
9-1-د- ترویج و توزیع ابزار قمار
2- د- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید وفروش یا تكثیر و توزیع این گونه وسایل.
1-2- د‌- استفاده از فرآورده‌های صوتی و تصویری غیرمجاز، عكس، فیلم یا لوحه‌های رایانه‎ای حاوی تصاویر مستهجن
2-2- د- مداخله در خرید و فروش تكثیر یا توزیع فرآورده‌های فوق
3- ‌د- عدم رعایت پوشش اسلامی‎و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل:
4- د- استفاده یا توزیع یا تكثیر كتب، مجلات، عكسهای مستهجن و یا آلات لهو‌لعب:
1-4‌- د- استفاده از كتب، مجلات، عكسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
2-4- د- توزیع یا تكثیر كتب، مجلات، عكسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
5- د- عدم رعایت شئون دانشجویی
1-5- د- ارتكاب اعمال یا رفتاری كه خلاف منزلت دانشجویی محسوب می‌شود (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و...).
2-5- د-عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم
3- 5- د- ایجاد مزاحمت
6- د- داشتن رابطه نامشروع
7- د- تشكیل یاشركت در جلسات نامشروع :
1-7- د- شركت در جلسه نامشروع
2-7- د- تشكیل جلسات نامشروع یا همكاری در تشكیل جلسه نامشروع
8‌- د- انجام عمل منافی عفت

یادآوری: از کلیه دانشگاهیان اعم از رئیس محترم دانشگاه و معاونت‌ها و رؤسای دانشکده‌ها و سازمان‌های وابسته به دانشگاه و همچنین اساتید، دانشجویان، کارمندان درخواست می‌گردد ضمن خودداری از هر گونه برخورد انضباطی با دانشجوبان خاطی، مراتب را کتباً محرمانه به دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه جهت رسیدگی اعلام دارند.


فرم شكايت و گزارش تخلف انضباطي عمومي
رفتن به بالای صفحه