بروزرسانی: 8:59:18 1395/11/26 بازدیدهای علمی

بازدید های علمی صورت گرفته موسسه هدف:

  •  نیرو گاه شهید سلیمی .
  • کارخانه سیمان نکا.
  • پست فشار قویشهرستان ساری.
  • شرکت چوب و کاغذ مازندران.
  • آثار تاریخی شهرستان بهشهر.
  • سازمان هوا شناسی بهشهر.
  • ایستگاه تقویت فشار گاز نکا.
  • شرکت ایران ترانسفور زنجان.
  • پستkv  400 ناریوران شهرستان بابل .
  • بازدید از مرکز مخابرات خیابان معلم شهرستان ساری.
رفتن به بالای صفحه