بروز رسانی: 1400/11/25 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 
 
 

مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2 مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی فناوری اطلاعات

IT

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4

مهندسی فناوری اطلاعات

شبکه های کامپیوتری

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

5 مهندسی فناوری اطلاعات - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
6 مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
7 مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت سیستمهای اطلاعاتی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی  پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار(ورودی97)

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2 مهندسی کامپیوتر نرم افزار(ورودی98) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
3 مهندسی کامپیوتر نرم افزار(ورودی99و بعد از آن) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

5

مهندسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

ICT

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4 مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار نرم افزار(ورودی 1400 و بعد از آن) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

نرم افزار کامپیوتر

نرم افزار(ورودی 92 تا 98)

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2 نرم افزار کامپیوتر نرم افزار(ورودی 98 و بعد از آن) جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

 رفتن به بالای صفحه