بروز رسانی: 1401/02/28 حسابداری
 
 
 

مقطع کارشناسی  پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

حسابداری(ورودی 97 و بعد از آن)

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2 حسابداری(ورودی96) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید
3 حسابداری(ورودی95) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1 علمی کاربردی حسابداری(ورودی 1400) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

علمی کاربردی حسابداری(ورودی95تا99)

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1 حسابداری(ورودی 98 و بعد از آن) - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

حسابداری(ورودی95تا97)

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 رفتن به بالای صفحه