2226 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 971
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد هادی یزدانی ذخیره و بازیابی اطلاعات سه شنبه 97/10/18 13:45 الی 14:45 طبقه 1
2 استاد انوری VHDL چهارشنبه 97/10/26 8:00 الی 9:00 طبقه 1
3 استاد یاسری سیستمهای دیجیتال 2 سه شنبه 97/10/18 16:00 الی 17:00 طبقه 5
4 استاد رستمی شبیه سازی و نظریه زبانها و ماشینها یکشنبه 97/10/23 9:00 الی 10:00 طبقه 1
5 دکتر یزدانی ریاضی عمومی 1 سه شنبه 97/10/18 10:00 الی 11:00 طبقه 6
6 استاد باباجانی مالیه عمومی شنبه 97/10/22 9:30 الی 10:00 طبقه 1
7 استاد باباجانی اقتصاد خرد دو شنبه 97/10/24 9:00 الی 9:30 طبقه 1
8 استاد یاسری گرافیک کامپیوتری چهارشنبه 97/10/19 16:00 الی 16:30 طبقه 5
9 دکتر رشمانلو ریاضیات مهندسی پنج شنبه 97/10/20 12:00 الی 13:00 طبقه 1
10 استاد شیرگاهی رایانش ابری پنج شنبه 97/10/20 8:00 الی 10:00 طبقه 1
11 استاد مدانلود مدیریت مالی 2 سه شنبه 97/10/25 8:30 الی 9:00 طبقه 1
12 استاد مدانلود اصول تنظیم و کنترل بودجه سه شنبه 97/10/25 9:00 الی 9:30 طبقه 1
13 استاد پناه سیستم عامل سه شنبه 97/10/25 9:00 الی 10:00 طبقه 1
14 استاد پناه ساختمان داده سه شنبه 97/10/25 10:00 الی 11:00 طبقه 1
15 استاد پناه پایگاه داده پیشرفته سه شنبه 97/10/25 11:00 الی 12:00 طبقه 1
16 استاد پناه طراحی الگوریتم سه شنبه 97/10/25 13:00 الی 14:00 طبقه 1
17 استاد عسگری اصول مدیریت و تئوری سازمان پنج شنبه 97/10/20 12:30 الی 13:30 طبقه 1
18 استاد بذرام طراحی خطوط انتقال پنج شنبه 97/10/20 10:00 الی 11:00 طبقه 1
19 استاد یاسری الکترونیک 2 پنج شنبه 97/10/20 16:00 الی 16:30 طبقه 5
20 استاد باکویی ریاضی کاربردی دوشنبه 97/10/24 12:30 الی 13:30 طبقه 1
21 استاد رازقی ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی دوشنبه 97/10/24 12:30 الی 13:30 طبقه 1
22 استاد ابراهیم نژاد شیمی عمومی چهارشنبه 97/10/26 10:30 الی 11:30 طبقه 1
23 استاد قلی پور کلیه دروس سه شنبه 97/11/2 15:00 الی 16:00 طبقه 2
24 استاد بوداغی کلیه دروس دوشنبه 97/10/24 8:30 الی 11:30 طبقه 1
25 استاد محمودی مدارهای الکتریکی و مدار 2 چهارشنبه 97/10/26 10:00 الی 10:30 طبقه 1
26 استاد فاطمه یزدانی ریاضی 2 (کارشناسی ) پنج شنبه 97/10/27 9:00 الی 10:00 طبقه 1
27 استاد فاطمه یزدانی ریاضی 2 (کاردانی ) پنج شنبه 97/10/27 10:30 الی 11:30 طبقه 1
28 استاد عشوری مخابرات دوشنبه 97/10/24 15:00 الی 16:00 طبقه 1
29 استاد عشوری کنترل صنعتی دوشنبه 97/10/24 16:00 الی 17:00 طبقه 1
30 دکتر یزدانی جبر خطی سه شنبه 97/10/25 10:30 الی 11:30 طبقه 6
31 استاد رستمی کاربرد رایانه در تربیت بدنی دوشنبه 97/10/24 9:30 الی 10:00 طبقه 1
32 استاد رضاییان تحویل پروژه آز مهندسی نرم افزار سه شنبه 97/10/25 14:00 الی 15:00 طبقه همکف
33 استاد رضاییان برنامه نویسی سه شنبه 97/10/25 15:00 الی 16:00 طبقه همکف
34 استاد خانم رضایی زبان تخصصی چهارشنبه 97/10/26 11:00 الی 12:00 طبقه همکف
35 استاد انیشه الکترو مغناطیس دوشنبه 97/10/24 10:00 الی 11:00 طبقه 5
36 استاد انیشه مدارهای مجتمع خطی دوشنبه 97/10/24 13:00 الی 14:00 طبقه 5
37 استاد ملکی ایستایی دوشنبه 97/10/24 16:00 الی 16:30 طبقه 1
38 استاد ملکی سازه های فلزی دوشنبه 97/10/24 16:30 الی 17:00 طبقه 1
39 استاد ملکی ایستایی 2 دوشنبه 97/10/24 17:00 الی 17:30 طبقه 1
40 استاد سیدی حقوق رسانه و حقوق تجارت 1 سه شنبه 97/10/25 12:00 الی 12:30 طبقه 1
41 استاد رسولی نسب میانه سه شنبه 97/10/25 9:00 الی 9:30 طبقه 1
42 استاد رسولی نسب اصول 1 و اصول 3 سه شنبه 97/10/25 9:30 الی 10:00 طبقه 1
43 استاد یاسری زبان ماشین و اسمبلی سه شنبه 97/10/25 16:00 الی 17:00 طبقه 5
44 استاد یاسری فیزیک الکترونیک و ادوات نیمه هادی سه شنبه 97/10/25 17:00 الی 18:00 طبقه 5
45 استاد فیروزیان بیان معماری۱ و آشنایی با معماری اسلامی۲ پنجشنبه 97/11/4 10:00 الی 12:00 طبقه 2
46 استاد فتح الله عالمی نژاد مبانی جامعه شناسی چهارشنبه 97/10/26 10:00 الی 11:00 طبقه 1
47 استاد عسگری ایمنی صنعتی بهداشت چهارشنبه 97/10/26 9:00 الی 10:00 طبقه 1
48 دکتر آبروش رله و حفاظت پنجشنبه 97/10/27 9:00 الی 10:00 طبقه 6
49 دکتر آبروش عایق و فشار قوی (کارشناسی) پنجشنبه 97/10/27 10:00 الی 11:00 طبقه 6
50 دکتر آبروش عایق پیشرفته (کارشناسی ارشد) پنجشنبه 97/10/27 13:00 الی 14:00 طبقه 6
51 استاد مسعود ابراهیمی کلیه دروس پنجشنبه 97/10/27 13:00 الی 14:00 طبقه 1
52 دکتر یزدانی محاسبات عددی چهارشنبه 97/10/26 11:00 الی 12:00 طبقه 6
53 استاد مهدوی سیستم عامل 2 و برنامه نویسی پیشرفته 1 چهارشنبه 97/10/26 9:30 الی 10:30 طبقه 1
53 استاد خانم رضایی زبان فنی چهارشنبه 97/10/26 12:00 الی 13:00 طبقه 5
54 استاد انیشه سیگنال و سیستم چهارشنبه 97/10/26 13:00 الی 14:00 طبقه 5
55 استاد یاسری الکترونیک 1 چهارشنبه 97/10/26 13:00 الی 14:00 طبقه 5
56 استاد یاسری دیجیتال 1 چهارشنبه 97/10/26 16:00 الی 17:00 طبقه 5
57 استاد یاسری گرافیک کامپیوتری پیشرفته چهارشنبه 97/10/26 17:00 الی 18:00 طبقه 5
58 دکتر معصومی کلیه دروس پنج شنبه 97/10/27 10:00 الی 12:00 طبقه 1
59 استاد محمودی تولید و نیروگاه چهارشنبه 97/10/26 9:30 الی 10:00 همکف
60 استاد پناه پایگاه داده پنجشنبه 97/10/27 11:30 الی 12:30 طبقه 1
61 دکتر یزدانی تحقیق در عملیات یک شنبه 97/10/30 9:30 الی 10:30 طبقه 6
62 استاد مهدی پور کلیه دروس پنجشنبه 97/10/27 14:00 الی 15:00 طبقه 1
63 استاد یاسری برنامه سازی سیستم پنجشنبه 97/10/27 16:00 الی 17:00 طبقه 5
64 دکتر طحانی * کلیه دروس دوشنبه 97/11/1 13:00 الی 16:00 طبقه 6
65 استاد مدانلو مدیریت مالی 1 و حقوق مالیه عمومی دوشنبه 97/11/1 11:00 الی 12:00 طبقه 2
66 استاد باقریان اخلاق دوشنبه 97/11/1 16:00 الی 16:30 طبقه 2
67 استاد محمدی فارسی عمومی سه شنبه 97/11/2 9:30 الی 10:30 طبقه 2
68 استاد کلانتری مهندسی نرم افزار یکشنبه 97/10/30 10:00 الی 11:00 طبقه 2
69 دکتر یزدانی معادلات دیفرانسیل یکشنبه 97/10/30 10:00 الی 11:00 طبقه 6
70 دکتر یزدانی برنامه ریزی حمل و نقل یکشنبه 97/10/30 11:00 الی 12:00 طبقه 6

* تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1397/11/1 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .

 


تاریخ انتشار: 9:53:7 1397/10/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
رفتن به بالای صفحه