6690 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 961
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد رستمی سیستم عامل چهار شنبه 96/10/20 9:00 الی 10:00 طبقه 1
2 استاد رستمی شبیه سازی چهار شنبه 96/10/20 10:00 الی 11:00 طبقه 1
3 استاد رسولی نسب صنعتی 1 و صنعتی 3 چهار شنبه 96/10/20 10:00 الی 12:00 طبقه 1
4 استاد باکویی ریاضی عمومی پنج شنبه 96/10/21 12:30 الی 13:30 طبقه 1
5 استاد باباجانی کلیه دروس پنج شنبه 96/10/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
6 دکتر یزدانی ریاضی 2 یک شنبه 96/10/24 10:30 الی 11:30 طبقه 6
7 استاد بذرام طراحی خطوط پنج شنبه 96/10/21 12:00 الی 12:30 طبقه 1
8 استاد مصطفی طحانی کلیه دروس شنبه 96/10/23 9:00 الی 12:00 طبقه 1
9 استاد عسگری کلیه دروس یک شنبه 96/10/24 11:00 الی 13:00 طبقه 1
10 استاد مدانلو کلیه دروس پنج شنبه 96/10/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
11 استاد ابراهیم نژاد شیمی عالی و شیمی عمومی دوشنبه 96/10/25 12:00 الی 12:30 طبقه 1
12 استاد یاسری گرافیک کامپیوتری یک شنبه 96/10/24 11:00 الی 12:00 همکف
13 استاد یاسری میکرو پروسسور و دیجیتال 2 یک شنبه 96/10/24 16:00 الی 17:00 طبقه 5
14 استاد یاسری الکترونیک 2 سه شنبه 96/10/26 11:00 الی 12:00 همکف
15 استاد یاسری کنترل کننده صنعتی سه شنبه 96/10/26 12:00 الی 13:00 همکف
16 استاد یاسری الکترونیک 1 و مبانی الکترونیک سه شنبه 96/10/26 16:00 الی 17:00 طبقه 5
17 استاد حیدری هیدرولیک و پنوماتیک شنبه 96/10/23 11:00 الی 12:00 طبقه 1
18 استاد باکویی ریاضی کاربردی دوشنبه 96/10/25 9:00 الی 10:00 طبقه 1
19 استاد بوداغی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس دوشنبه 96/10/25 8:00 الی 9:00 طبقه 1
20 استاد بوداغی فیزیک 1 دوشنبه 96/10/25 9:00 الی 10:00 طبقه 1
21 استاد بوداغی فیزیک پیش دوشنبه 96/10/25 10:00 الی 11:00 طبقه 1
22 استاد قربانی کلیه دروس پنجشنبه 96/10/28 10:30 الی 12:00 طبقه 1
23 دکتر آبروش عایق چهارشنبه 96/10/27 13:00 الی 14:00 طبقه 6
24 دکتر آبروش رله چهارشنبه 96/10/27 15:00 الی 16:00 طبقه 6
25 استاد نوایی * طرح 1 یک شنبه 96/11/1 10:00 الی 11:00 طبقه 1
26 استاد صالحی کلیه دروس چهارشنبه 96/10/27 9:00 الی 10:30 طبقه 1
27 استاد عشوری مخابرات و خطوط انتقال چهارشنبه 96/10/27 9:00 الی 10:00 طبقه 1
28 استاد رازقی ریاضی پیش دوشنبه 96/10/25 12:30 الی 13:30 طبقه 1
29 استاد سلیمانی ایستایی 2 و بتن چهارشنبه 96/10/27 10:00 الی 11:00 طبقه 1
30 دکتر یزدانی محاسبات عددی سه شنبه 96/10/26 10:30 الی 11:30 طبقه 6
31 دکتر یزدانی جبر خطی سه شنبه 96/10/26 11:30 الی 12:30 طبقه 6
32 استاد غلامی حسابداری میانه 1 و زبان تخصصی حسابداری پنج شنبه 96/10/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
33 استاد انوری VHDL چهارشنبه 96/10/27 8:00 الی 9:00 طبقه 1
34 استاد انوری سخت افزار 2 چهارشنبه 96/10/27 9:00 الی 10:00 طبقه 1
35 استاد مجیدی کلیه دروس سه شنبه 96/10/26 9:30 الی 12:00 طبقه 1
36 استاد فاطمه یزدانی ریاضی 1 پنج شنبه 96/10/28 9:00 الی 10:00 طبقه 1
37 استاد رشمانلو ریاضی مهندسی سه شنبه 96/10/26 10:00 الی 11:00 طبقه 1
38 استاد رضاییان مهندسی اینترنت پنج شنبه 96/10/28 12:00 الی 14:00 طبقه 1
39 استاد رضاییان ریاضیات گسسته پنج شنبه 96/10/28 14:00 الی 16:00 طبقه 1
40 استاد فاطمه ابراهیمی یکپارچه سازی و مباحث ویژه و رایانش امن پنج شنبه 96/10/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
41 استاد فاطمه ابراهیمی فناوری اطلاعات پنج شنبه 96/10/28 11:30 الی 12:00 طبقه 1
42 استاد شیرگاهی کلیه دروس پنج شنبه 96/10/28 9:00 الی 11:00 طبقه 1
43 استاد انیشه الکترو مغناطیس سه شنبه 96/10/26 14:00 الی 15:00 طبقه 1
44 استاد انیشه مدار مجتمع فرکانس رادیویی سه شنبه 96/10/26 15:00 الی 16:00 طبقه 1
45 دکتر طحانی ** زبان تخصصی پنجشنبه 96/10/28 9:00 الی 10:00 طبقه 6
46 دکتر طحانی ** ماشین 3 پنجشنبه 96/10/28 10:00 الی 12:00 طبقه 6
47 استاد محمدی ارزیابی کار و زمان پنجشنبه 96/10/28 10:00 الی 11:00 طبقه 1
48 استاد سمیرا کلانتری کلیه دروس پنجشنبه 96/10/28 10:00 الی 12:00 طبقه 1
49 استاد انیشه طراحی مدارهای VLSI چهارشنبه 96/10/27 14:00 الی 15:00 طبقه 1
50 استاد پناه سیستمهای عامل چهارشنبه 96/10/27 11:00 الی 12:00 طبقه 1
51 استاد پناه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارشنبه 96/10/27 12:00 الی 13:00 طبقه 1
52 استاد پناه طراحی الگوریتمها چهارشنبه 96/10/27 13:00 الی 14:00 طبقه 1
53 استاد عالمی نژاد کلیه دروس چهارشنبه 96/11/4 10:00 الی 13:00 طبقه 3
54 استاد رضایی زبان تخصصی پنج شنبه 96/10/28 13:00 الی 14:00 همکف
55 استاد رضایی زبان فنی پنج شنبه 96/10/28 12:00 الی 13:00 همکف
56 استاد صدر تجهیزات پست یک شنبه 96/11/1 15:00 الی 15:30 طبقه 3
57 استاد عابدین یزدانی هوش مصنوعی پنج شنبه 96/10/28 12:00 الی 13:00 طبقه 1
58 استاد عسگری کلیه دروس گروه ایمنی صنعتی یک شنبه 96/11/1 11:00 الی 13:00 طبقه 1
59 استاد وفایی نژاد کلیه دروس دوشنبه 96/11/2 9:00 الی 11:00 طبقه 1
60 استاد شجاعی کلیه دروس سه شنبه 96/11/3 9:00 الی 10:00 طبقه 1
61 استاد رضایی شبکه های محلی کامپیوتری یکشنبه 96/11/1 12:00 الی 13:00 همکف
62 استاد یاسری مدار منطقی یکشنبه 96/11/1 10:00 الی 11:00 طبقه 5
63 استاد یاسری مدار مجتمع خطی یکشنبه 96/11/1 11:00 الی 12:00 طبقه 5
64 استاد یاسری تئوری تکنولوژی ادوات دو شنبه 96/11/2 14:00 الی 16:00 طبقه 5
65 استاد یاسری زبان ماشین و اسمبلی سه شنبه 96/11/3 11:00 الی 12:00 طبقه 5
62 استاد یاسری پردازش سیگنالهای تصویری سه شنبه 96/11/3 14:00 الی 16:00 طبقه 5
63 استاد هادی یزدانی ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامه نویسی وب سه شنبه 96/11/3 15:00 الی 16:00 همکف
64 استاد فیروزیان تنظیم شرایط محیطی 1 دوشنبه 96/11/2 8:00 الی 9:00 طبقه 1
65 استاد صالح نژاد اصول حسابداری 1 سه شنبه 96/11/3 14:00 الی 13:00 طبقه 1
66 دکتر رخت اعلی کلیه دروس دوشنبه 96/11/2 10:00 الی 12:00 طبقه 1
67 استاد حسینی روانشناسی عمومی چهارشنبه 96/11/4 14:00 الی 15:00 طبقه 1
68 استاد محسنیان طراحی سیستمهای شی گرا دوشنبه 96/11/2 14:30 الی 15:30 طبقه 1
69 استاد حسن پور روشنایی فنی دوشنبه 96/11/2 15:00 الی 16:00 همکف
70 استاد نعمت زاده کلیه دروس سه شنبه 96/11/3 12:30 الی 13:30 طبقه 1
71 استاد پناه ساختمان داده ها دوشنبه 96/11/2 9:00 الی 10:00 طبقه 1
72 استاد پناه طراحی بانک اطلاعاتی دوشنبه 96/11/2 10:00 الی 11:00 طبقه 1
73 استاد پناه پایگاه داده ها (کاردانی) دوشنبه 96/11/2 11:00 الی 12:00 طبقه 1
74 استاد پناه شیوه ارائه-روش پژوهش دوشنبه 96/11/2 12:00 الی 13:00 طبقه 1
75 استاد مجیدی فناوری اطلاعات دوشنبه 96/11/2 9:00 الی 10:00 طبقه 1
76 دکتر جعفری کلیه دروس تنها از طریق آدرس ایمیل sajkenari@gmail.com تا روز پنجشنبه مورخ 96/11/5 امکان پذیر است
77 استاد انیشه سیگنال و سیستم دوشنبه 96/11/2 13:00 الی 14:00 طبقه 1
78 استاد انیشه الکترونیک 3 دوشنبه 96/11/2 14:00 الی 15:00 طبقه 1
79 استاد انیشه مبدل های داده دوشنبه 96/11/2 15:00 الی 16:00 طبقه 1
80 دکتر آبروش عایق پیشرفته ( ارشد ) سه شنبه 96/11/3 9:00 الی 10:00 طبقه 6
81 استاد شعبان پور زبان پیش و زبان فنی سه شنبه 96/11/3 9:00 الی 9:30 طبقه 1
82 استاد فرزای مهندسی نرم افزار پیشرفته سه شنبه 96/11/3 12:00 الی 13:00 طبقه 1
83 استاد قلی پور کلیه دروس چهارشنبه 96/11/4 8:00 الی 9:00 طبقه 1
84 استاد صمدی کلیه دروس پنج شنبه 96/11/5 14:00 الی 15:00 طبقه 1
85 دکتر آبروش رله و حفاظت (کاردانی) سه شنبه 96/11/3 13:00 الی 14:00 طبقه 6
86 استاد طاهری نقشه کشی صنعتی و مکانیک کاربردی سه شنبه 96/11/3 15:00 الی 15:30 طبقه 1
87 استاد ابراهیمی کلیه دروس کاردانی و کارشناسی سه شنبه 96/11/3 13:30 الی 14:30 طبقه 5
88 استاد ابراهیمی کلیه دروس کارشناسی ارشد سه شنبه 96/11/3 15:00 الی 16:00 طبقه 5
89 استاد رحیمی تاسیسات چهارشنبه 96/11/4 8:00 الی 9:00 طبقه 1
90 استاد علیرضا مهدوی کلیه دروس پنج شنبه 96/11/5 13:00 الی 15:00 طبقه 1
91 استاد نیکزاد کلیه دروس چهارشنبه 96/11/4 10:00 الی 11:00 طبقه 1
92 استاد قبادی آمار چهارشنبه 96/11/4 10:30 الی 11:30 طبقه 1
93 دکتر یزدانی برنامه ریزی غیر خطی پنجشنبه 96/11/5 15:00 الی 16:00 طبقه 6
94 استاد طهماسبی کلیه دروس چهارشنبه 96/11/4 10:00 الی 11:00 طبقه 1
95 استاد علیپور زبان فارسی چهارشنبه 96/11/4 9:00 الی 10:00 طبقه 1
96 استاد سجاد رمضانی تارخ فرهنگ و تمدن پنج شنبه 96/11/5 13:00 الی 14:00 طبقه 1
97 استاد فلاح نژاد زبان فارسی دوشنبه 96/11/9 11:00 الی 12:00 طبقه 1
98 استاد رئوفه اصغری کلیه دروس تنها از طریق آدرس ایمیل  raoufe.asghari@gmail.com تا روز دوشنبه مورخ 96/11/9 امکان پذیر است
99 استاد فاطمه یزدانی معادلات دیفرانسیل دو شنبه 96/11/09 8:00 الی 9:00 طبقه 1
100 استاد فرجاد کلیه دروس سه شنبه 96/11/10 8:00 الی 9:00 طبقه 2
101 استاد داداش پور تاسیسات الکتریکی سه شنبه 96/11/10 10:00 الی 11:00 طبقه 2
102 مدرسی مدارهای مخابراتی سه شنبه 96/11/10 12:00 الی 12:30 طبقه 2
103 دکتر حمید رضایی تئوری مدیریت  پیشرفته پنج شنبه 96/11/12 11:30 الی 12:30 طبقه 6
104 دکتر غفوری کلیه دروس سه شنبه 96/11/17 13:00 الی 13:30 طبقه 3

قابل توجه دانشجویان استاد نوایی ، جهت تحویل پروژه تنها در زمان درج شده در جدول مراجعه نمایند .

** تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1396/10/28 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .
 
 
 


تاریخ انتشار: 8:55:28 1396/10/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه