909 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 991
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت
1 دکتر رضایی اصول مدیریت و تئوری سازمان سه شنبه 7 / 11 / 99 9:00 الی 10:00
2 دکتر زین العابدین حسینی کلیه دروس چهار شنبه 8 / 11 / 99 8:00 الی 9:00
3 استاد صادقیان کلیه دروس چهار شنبه 8 / 11 / 99 8:00 الی 9:00
4 استاد عشوری کلیه دروس چهار شنبه 8 / 11 / 99 9:00 الی 10:00
5 استاد شیرگاهی کلیه دروس سه شنبه 7 / 11 / 99 12:00 الی 13:00
6 دکتر موتمنی کلیه دروس سه شنبه 7 / 11 / 99 13:00 الی 14:00
7 استاد سمیرا کلانتری کلیه دروس چهار شنبه 8 / 11 / 99 13:00 الی 14:00
8 دکتر یزدانی محاسبات عددی و معادلات دیفرانسیل چهار شنبه 8 / 11 / 99 10:00 الی 12:00
9 استاد رسکتی حقوق کار پنج شنبه 9 / 11 / 99 9:00 الی 10:00
10 استاد قدسیه رمضانی کلیه دروس سه شنبه 7 / 11 / 99 13:00 الی 14:00
11 استاد مدانلو کلیه دروس چهار شنبه 8 / 11 / 99 10:00 الی 16:00
12 استاد یوسفی متون روانشناسی1و زبان تخصصی1 چهار شنبه 8 / 11 / 99 8:00 الی 10:00
12 استاد راست خدیو کلیه دروس چهار شنبه 8 / 11 / 99 16:00 الی 18:00
13 دکتر آبروش مدار چهار شنبه 8 / 11 / 99 10:00 الی 11:00
14 دکتر آبروش عایق چهار شنبه 8 / 11 / 99 11:00 الی 12:00
15 دکتر آبروش رله چهار شنبه 8 / 11 / 99 12:00 الی 13:00
16 استاد بذرام کلیه دروس سه شنبه 7 / 11 / 99 15:00 الی 16:00
17 استاد رشمانلو کلیه دروس چهارشنبه 8 / 11 / 99 10:00 الی 11:00
18 استاد نوایی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 8:00 الی 9:00
19 استاد بوداغی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 10:00 الی 12:00
20 استاد ثابت نیا کلیه دروس چهارشنبه 8 / 11 / 99 16:00 الی 17:00
21 استاد پریچهره کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 8:00 الی 10:00
22 استاد زنده باد کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 12:00 الی 14:00
23 استاد عابدی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 10:00 الی 11:00
24 استاد مجید قربانی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 8:00 الی 10:00
25 استاد کاظمی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 9:00 الی 11:00
26 استاد کشیری کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 14:00 الی 15:00
27 استاد محمدی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 12:00 الی 13:00
28 دکتر زین العابدین رحمانی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 15:00 الی 16:00
29 استاد فاطمه رحمانی کلیه دروس پنج شنبه 9 / 11 / 99 15:00 الی 16:00
30 دکتر رضایی تئوری مدیریت(ارشد مدیریت فناوری اطلاعات) دو شنبه 13 / 11 / 99 15:00 الی 16:00
31 استاد عالمی نژاد کلیه دروس سه شنبه 14 / 11 / 99 10:00 الی 11:00
32 استاد فلاح نژاد مبانی شیمی دوشنبه 13 / 11 99 13:00 الی 14:00
33 استاد یاسری کلیه دروس سه شنبه 14 / 11 99 8:00 الی 14:00

 *** دانشجویان می بایست کلیه درخواستهای تجدید نظر را بصورت غیرحضوری از طریق Email و یا WhatsApp برای استاد درس مربوطه ارسال نمایند. ***



تاریخ انتشار: 16:7:32 1399/11/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه